Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).


2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6 Lankantis ir/ar registruojantis MB „Italici Vini Gustus” (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje www.italicivinigustus.lt (toliau – Svetainė), Jūs pateikiate Bendrovei savo asmens duomenis ir suteikiate teisę Bendrovei juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Nesutinkant su Politika ar tam tikromis jos nuostatomis, Jūs negalite naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis Bendrovė tvarko, kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai, jų saugojimo terminai, kokios yra Jūsų teisės, bei visa kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Bendrovė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti Politiką, kurios nauja redakcija įsigalioja nuo paskelbimo Svetainėje momento.

2.7 BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKYMO PAGRINDAS, SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu, t.y. Jūsų vardas, pavardė, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, IP adresas, Svetainės naršymo ir pirkimo istorija, atsiskaitymo duomenys. Šie duomenys taip pat apima viešai esančius Jūsų asmens duomenis, su kuriais Bendrovė susipažįsta Jums susisiekus su Bendrove per socialinį tinklą „Facebook“ ar atlikus aktyvius veiksmus socialinio tinkle „Facebook“ Bendrovės paskyroje.

Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta žemiau:

Duomenų tvarkymo tikslas – registracija, identifikavimas ir Jūsų aptarnavimas:
Tvarkomi asmens duomenys - Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas - Visą laikotarpį, kol Jūs esate Svetainės vartotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

Duomenų tvarkymo tikslas – prekių pardavimo ir paslaugų teikimo administravimas:
Tvarkomi asmens duomenys - Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas - Visą laikotarpį, kol Jūs esate Svetainės vartotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

2.8 JŪSŲ TEISĖS

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Jūs galite bet kada susisiekti su Bendrove siekiant pasitikslinti, ar Bendrovė tvarko kokius nors Jūsų asmens duomenis, bei pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje Bendrovei pateikti asmens duomenys arba jeigu Jūs pastebėjote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis Bendrovė tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad Bendrovė nebegalės suteikti galimybės toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Teisė pateikti skundą
Jei Jūs manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir/ar gali būti pažeistos, Bendrovė prašo Jūsų nedelsiant kreiptis tiesiogiai Politikoje numatyta tvarka. Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad išsiaiškinti Jūsų skundo aplinkybes ir per protingą terminą informuoti Jus apie skundo tyrimo eigą ir rezultatą. Jei Bendrovės tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Teisė ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis.

Teisė dėl asmens duomenų perkėlimo
Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko remiantis Jūsų sutikimu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti asmens duomenis mes Jums pateiksime tiesiogiai, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norint pasinaudoti bet kuria iš aukščiau nurodytų teisių, prašome Jūsų pateikti Bendrovei rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@italicivinigustus.lt. Bendrovė įsipareigoja per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl atitinkamos Jūsų teisės įgyvendinimo.

2.9 DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ir/ar kitiems asmenims, padedantiems Bendrovei vykdyti ir administruoti paslaugų Svetainėje teikimą, jei tai būtina tikslams, nurodytiems Politikoje, įgyvendinti.
Bendrovė taip pat gali perduoti Jūsų asmens duomenis socialinio tinklo „Facebook“ valdytojui tuo atveju, kai Jūs prisijungiate prie socialinio tinklo „Facebook“ Bendrovės paskyros.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai 1) tai yra būtina pagal galiojančius teisės aktus arba 2) teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės pirkėjų, darbuotojų ir/ar turto saugumą.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje ir nebus perduodami trečiosioms valstybėms.

2.10 PAPILDOMOS SĄLYGOS

Svetainėje gali būti pateikiamatrečiųjų šalių reklama. Tokios trečiosios šalys yra visiškai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus teisės aktų numatytus reikalavimus.
Svetainėje gali būti atskirai pažymėtos informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą informaciją ir už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų asmens duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus, atliekamus su šiais duomenimis (duomenų perdavimą, užsakymų pateikimą ir pan.). Jūs esate atsakingas, kad Bendrovei pateikti Jūsų duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
Bendrovė naudojasi socialinio tinklo „Facebook”, paieškos sistemos „Google” ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Su informacija apie šių paslaugų teikėjų renkamus asmens duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite susipažinti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

2.11 SLAPUKAI

Bendrovė naudoja slapukus. Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį Jums besilankant Svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje). Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Bendrovė galėtų Jus kaip Bendrovės paslaugų naudotoją atpažinti apsilankius Svetainėje. Slapukų pagalba Bendrovė taip pat gali susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Bendrovės paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Svetainėje taip pat naudojami trečiųjų šalių slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad Bendrovė galėtų Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant Svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, Bendrovės pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.  

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 2-3 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 

8. Maisto prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
8.1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
8.1.2. atitinkamai sumažinti kainą;
8.1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
8.2. Šių taisyklių 8.1 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
8.3. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 8.1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
8.4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 8.1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
8.5. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.
8.6. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.7. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 8.1 ar 8.5 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Registruotis